Generalforsamlings referater, årsberetninger og regnskaber

 

Generalforsamling (uddrag fra vedtægterne §2)
Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. 


De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. 


Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede, såvel efter antal som efter fordelingstal, stemmer herfor. Er mindre end 2/3 af de således stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de mødte efter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden en måned, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. 

 

Hvert år afholdes i marts eller april måned ordinær generalforsamling.

 

Her findes referater, årsberetninger og regnskaber for ejerforeningen.

Du skal blot trykke på et årstal, hvorefter du bliver ført videre til det givne års referater og regnskab.

Art / År
2013
2014
2015
2016
2017
2018
General forsamling
Regnskab
Art / År
2019 - EGF
2019 - EEGF
2019
2020
General forsamling
Regnskab
Regnskab
Regnskab