top of page

Blåbærhaven, 18. marts 2016

 

 

 

Orientering fra antenneforeningen

 

Vedlagt antenneforeningens årsrapport, som udviser at vi pr. 31. december 2015 havde opsparet 450.000 kr. til nyt anlæg.

 

Bestyrelsens udkast til antenneforeningens generalforsamling indeholdt forslag om at to overflødiggjorte paragraffer i vedtægterne skulle slettes. Det drejede sig om udsendelsen af analogt signal, som ikke længere er teknisk muligt og at generalforsamlingen årligt vælger kanaler der udsendes gennem vores fælles anlæg, hvilket ikke er muligt, da hver enkelt lejlighedsejer, udover grundpakken, selv vælger hvilket indhold man ønsker at købe fra Yousee.

 

Disse forslag er imidlertid blevet overhalet inden om grundet nyt lovforslag, som Folketinget første behandlede i går, den 17. marts 2016.

 

Her er gengivet Kulturministerens skriftlige fremsættelse for Folketinget:

”Med lovforslaget foreslås det at indføre:

- En forpligtelse for ejere af fællesantenneanlæg, udlejere og foreninger til at sikre, at husstande med de i lovforslaget nærmere beskrevne undtagelser får mulighed for at blive fritaget fra tilslutning til fælles programforsyning i fællesantenneanlæg og betaling hertil (”frit valg af tv-distributør”).

- En hjemmel til, at en såkaldt gatekeeper kan distribuere digital radio ved hjælp af jordbaserede digitale radiosendemuligheder.

- En forpligtelse til at opbevare radio- og tv-programmer i 6 måneder samt en ændring af bemyndigelse til at fastsætte regler om regnskab og revision.

 

Muligheden for fritagelse for tilslutning til fælles programforsyning vurderes at indebære besparelser for borgerne.

De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige vurderes at være meget begrænsede og at kunne rummes inden for givne økonomiske rammer. De administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og foreninger er vanskelige at vurdere, da meget afhænger af husstandenes reaktion. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016, idet forslaget dog rummer overgangsbestemmelser, der bl.a. skal sikre, at gældende aftaler respekteres. Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.”

 

Lovforslaget vil når det vedtaget kræve at både vores aftale med Yousee og vores vedtægter skal genforhandles/opdateres.


På denne baggrund har bestyrelsen brug lidt mere tid, og da der i øvrigt ikke er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, eller er indtruffet væsentlige forhold i hverken 2015 eller i 2016 til dato, har bestyrelsen vurderet at det vil være bedst at bestyrelsen på den ordinære generalforsamling kan orientere om de forventede ændringer det vil kræve for vores forening at der kommer ny lovgivning på området.

 

Det forventes at foreningens ordinære generalforsamling vil blive afholdt i slutningen af maj måned 2016, nærmere indkaldelse følger, i henhold til vedtægterne.

 

Mvh.

 

Thomas Bak
formand

 

 

 

Nytårshilsen fraAntenneforeningen.

 

Kontingent for 2016

Kontingentet til antenneforeningen er hævet med 10 kr. månedligt pr. januar 2016. Dette svarer til prisstigningerne fra YouSee på 3 kr. månedligt samt VerdensTV (Koda/Copydan) på 7 kr. månedligt. Stigning i udgifterne til VerdensTV skyldes, at YouSee har valgt at åbne for en række muligheder for at genstarte og optage programmerne via kabelnettet, og det kræver VerdensTV ekstra betaling for.

 

Mulighed for fravalg af grundpakke via antenneforeningen undersøges

I dag ”tvinges” alle beboere til at have samme kanalleverandør og aftage grundpakken fra denne kanalleverandør. Grundet øget konkurrence på TV-markedet, er TV-udbyderne i dag åbne for en dialog angående valgfriheden for beboerne, og således undersøger antenneforeningen p.t., om grundpakken også kan blive en tilvalgsordning, ligesom opgradering til mellem og fuld pakke allerede er i dag. Desuden undersøges det, om det skulle være muligt at få andre leverandører ind i vores net, således at der via antenne¬kablet i hver enkelt lejlighed kan leveres signal fra mere end én kommerciel aktør.

 

Fællesindkøb fortsat markant billigere end fuldt frivalg

YouSee tager i dag 239 kr. for deres grundpakke, hvis man køber denne som enkelt husstand.Antenneforeningens kontingent er i dag 210 kr. Af dette beløb går ca. 130-140 kr. til købet af selve grundpakken, mens de sidste ca. 70-80 kr. går til i nævnte rækkefølge driftsudgifter til forsikring af anlæg, medlemsskab af og administration hos FDA, moms, og opsparing til nyt anlæg.

 

Antenneforeningens opsparing er ved at nærme sig 500.000 kr. Vi er således godt rustet til, hvis vores anlæg engang skal opgraderes. Levetiden på vores nuværende anlæg er vurderet til mellem 5 og 10 år, men udviklingen på TV-området går pt. meget hurtigt, så for at følge med, og dermed få leveret de ydelser som TV-udbyderne tilbyder, bør vi overveje løbende, om vores anlæg skal udbygges/opgraderes yderligere.

 

YouSee lukker for det analoge signal

YouSee oplyser følgende: ”I dag ser langt de fleste digitalt tv, for der er ikke mange ældre fladskærme eller billedrørsfjernsyn tilbage. For at gøre plads til bedre billedkvalitet har vi valgt at lukke for de sidste af vores analoge kanaler. Det sker 9. februar 2016. Så har du et analogt tv, vil dit tv vise ’sort skærm’ efter denne dag.”

 

Som følge af ovenævnte slukning af det analoge signal, opgraderer Yousee en række kanaler til HD, samt omlægger kanalernes placering på nettet. I Blåbærhaven sker denne omlægning den 16. februar 2016.

 

INFOMØDE om slukning af det analoge signal,
samt gratis tilbud af check af beboernes egne TV-installationer

Onsdag den 20. januar fra kl. 18.00 til 19.00 er der infomøde i selskabslokalet, hvor TV-installatør Kenneth Lyby vil informere om slukning af det analoge signal. Alle beboere, som ønsker, at deres TV-installationer gennemgås, med henblik på, at disse er forberedt til også at kunne vise signal efter det analoge signal-sluk, tilbydes dette. Der aftales individuelt tider på infomødet, og gennemgangen af egne installationer foregår den 20. januar fra kl. 19.00 og indtil alle har fået besøg. Melder flere sig, end der er tider til den 20. januar om aftenen, er hele den 21. januar tillige booket.

 

Antenneforeningen Blåbærhaven

Blåbærhaven 14, kld

2980 Kokkedal

Kontakt information på den bestyrelsen valgt ind den 23. april 2014

Her kan du finde information omkring den udbyder som antenneforeninger har valgt, samt telefonnummer til fejlmelding.

Antenneforeningens vedtægter 20.09.2021.

bottom of page