Hent som PDF

Husorden for Ejerforeningen Blåbærhaven.      
Under henvisning til lov om ejerlejligheder anmodes enhver ejer om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af bestyrelsen og bebyggelsens administrator. 
Medarbejderne er ansat af bestyrelsen til at varetage den daglige drift.  
 
Husorden af 24. april 2013. 
§1. Affald. 

Affaldsskakten må kun benyttes til tørt affald, der er forsvarligt indpakket.  
Vådt & tungt affald må ikke kastes i skakten, men skal bæres i kælderen og anbringes i affaldsstativet med grønt låg.  
Flasker, glas, aviser og ugeblade skal lægges i de dertil beregnede containere, som er opstillet af kommunen i begge ender af bebyggelsen.  
Storskrald kan deponeres i henhold til skiltning i containergården. Brugte batterier kan indkastes i hul i træværket på østsiden af materialegården.  
Kemikalier, maling, håndvaske, toiletter og byggeaffald skal afleveres på kommunens genbrugsplads. 
 
§2. Altanerne. 
Må kun males i de oprindelige farver.  
Tøjtørring må kun foregå under altanbrystningen.  
Opmagasinering af effekter skal ligeledes holdes under altanbrystningen.  Eventuelle blomsterkasser skal holdes på indersiden af altanbrystningen. 
 
§3. Anlægget. 
Stilles under ejernes beskyttelse.  
Knallertkørsel på gange og fortove er forbudt.  
Cykler skal vige for fodgængere.  
Faldgruset og sandet i sandkasserne på legepladserne må ikke fjernes eller forurenes.  Henkastning på bebyggelsens arealer af papir og glas, flasker og andet, der kan ødelægge foreningens maskiner, er forbudt. 
 
§4. Bad og toilet. 
I toilettet må intet henkastes, som kan tilstoppe afløb. Afløb skal holdes rensede.  
Fejl ved anlægget skal straks meldes til ejendomskontoret.  
Vandhaner, som støjer eller er utætte, skal beboerne straks foranledige repareret for egen regning. 
 
§5. Barnevogne, cykler, legetøj m.v. 
Må ikke henstilles på gangfliserne, men henvises til de respektive barnevogns- og cykelrum i kælderen. Udenfor skal cykler og knallerter placeres ved de dertil indrettede stativer. 
 
§6. Buske, træer og planter. 
Beskæring eller afbrækning af grene og blomster er forbudt. Forældre bedes indprente deres børn, at disse regler overholdes. 
 
§7. Ejendommens ydre fremtræden. 
Den enkelte ejer må ikke ved nyt materiale eller farvevalg, ved opsætning af markiser, reklamer, paraboler eller lignende ændre ejendommens ydre fremtræden og karakter.  Dette gælder også altanen. 
 
§8. Forurening. 
Enhver form for forurening eller beskadigelse af ejendommen er forbudt.  
Der må ikke i ejendommen anbringes ting, som ved lugt, støj eller lignende er til fare eller gene for ejendommens beboere. Dyreefterladenskaber og kemikalier må ikke bortskaffes via afløbet på altanen.  
Benyttelse af grill og lignende på altanerne er ikke tilladt.  
Cigaretskod må ikke henkastes på foreningens arealer. De udendørs affaldsspande er indrettet med askebæger.  
Der må ikke kastes cigaretskod eller andet ud fra altanerne. 
 
§9. Helseafdelingen. 
Kan benyttes af beboere under behørig hensyntagen til det reglement, der er udarbejdet for benyttelse heraf. Overtrædelse af reglementet kan medføre udelukkelse fra benyttelse af helseafdelingen. 
 
§10. Husdyr. 
Alle husdyr skal, når de færdes uden for lejlighederne, inden for foreningens hække, føres i snor.  
Dette gælder også kældergange og fællesrum. Hunde må hverken markere eller besørge på foreningens areal. Såfremt dette sker, skal dyrets ejer straks fjerne dyrets efterladenskaber. 
 
§11. Kørsel på brandveje/flisearealer. 
Al form for motorkørsel på flisearealerne er forbudt.  
Indkørsel for af- og pålæsning er tilladt for køretøjer under 3500 kg. Forladte biler på brandvejen skal være forsynet med information om lejlighedsnummer, telefonnummer og dato, som er læsbart udefra. Åbning af bom bestilles på kontoret. 
 
§12. Lastbiler, busser, campingvogne og trailere. 
Køretøjer over 3.500 kg totalvægt må ikke henstilles på parkeringspladserne. Ved langtidsparkering af trailere tilhørende beboere i foreningen, skal der for hvert år indleveres kopi af registreringsattesten på kontoret. 
Campingvogne kan parkeres på udpegede pladser nord for den lange blok fra 1. april til 31. oktober - ligeledes mod årlig indlevering af kopi af registreringsattest til kontoret. 
 
§13. Leg og boldspil. 
Børns leg henvises til de indrettede legepladser og må ikke finde sted på trapper, i kælder- gange eller andre steder, hvor det er til gene.  
Brug af farlige legeredskaber som bøsser, flitsbuer eller lignende er forbudt.  
Der må ikke skrives eller tegnes på mure, døre og trappeopgange; ligesom ejendommen og dens inventar heller ikke på anden måde må beskadiges.  Støjende leg må ikke finde sted efter kl. 20.00. 
 
§14. Musikanlæg, radio m.v. 
Høj musik og radiospil og lignende er ikke tilladt, såfremt det er til gene for andre. 
 
§15. Parkering. 
Må kun finde sted på parkeringspladserne. Det gælder også motorcykler. 
 
§16. Selskabslokaler. 
Leje af selskabslokaler sker efter forudgående reservation på ejendomskontoret mod depositum til dækning af eventuelle skader og -manglende rengøring efter benyttelse.  
Benyttelse af selskabslokalerne sker i øvrigt i henhold til reglement for disses benyttelse. 
 
§17. Skiltning. 
Må ikke finde sted uden bestyrelsens godkendelse.  
Postkassemodulerne skal bære ejerforeningens officielle skiltning og kan suppleres af Post Danmarks etiketter om aviser og reklamer, som skal anbringes ved siden af brevsprækken.  
Anden skiltning vil blive anset for forurening af ejendommen. 
 
§18. Støj. 
Boremaskiner, bankende- og vibrerende værktøj må ikke benyttes mellem kl. 20.00 og 09.00.  
Dette gælder også for vaskemaskiner og andre hvidevarer i lejlighederne, hvis disse støjer til gene for de omkringboende.  
Eventuel dispensation for bestilte håndværkere til nødvendige arbejder kl. 7.00-9.00 mandag-fredag kan gives efter henvendelse på kontoret mindst to hele arbejdsdage forud. Kontoret vil da varsle de berørte opgange. 
 
§19. Trappeopgange. 
Fodtøj, barnevogne, legetøj og lignende må ikke henstilles på trapperne.  
Er en beboer skyld i forurening af trapper, må nødvendig fjernelse og rengøring omgående foretages af vedkommende beboer eller på dennes bekostning.  
Der må ikke bores eller fræses i væggene, lige som al anden beskadigelse og opsætning af billeder, plakater eller andet er forbudt. 
 
§20. Tæppebankning og lignende. 
Må ikke finde sted fra altaner, vinduer eller trapper, men henvises til bankestativet ved boldbanen. 
 
§21. Vaskerier og tørrerum 
Rengøres og efter brug, fnugfiltre i tørretumbler renses.  
Maskinerne må kun benyttes som anført i brugsanvisningerne og må ikke benyttes til farvning eller blegning.  
Eventuelle skader skal straks meldes til ejendomskontoret.  
Brug af vaskerierne sker i øvrigt i henhold til reglement for benyttelse af vaskerier. Husdyr må ikke medbringes i vaskerier og tørrerum. 
 
§22. Vilde dyr og –fugle. 
Fodring af dyr eller fugle er forbudt på ejendommens arealer, når dette forvolder griseri eller er til gene. 
 
§23. Vinduer og døre. 
Beboerne skal anmelde ituslåede ruder til kontoret.  
For alle døre forsynet med briksystem, gælder, at de skal være lukkede.  
For mellemgangsdøre, branddøre, opgangsdøre og kælderdøre er det ikke tilladt at hindre den automatiske dørlukning.  
Opgangsvinduer, som åbnes for udluftning, må den pågældende beboer igen sørge for at lukke. 
 
§24. Pulterrum og kælderrum 
Skal være aflåsede, selv om rummene ikke benyttes. Såfremt kældervinduerne åbnes for udluftning, må den pågældende beboer igen sørge for lukning. 
 
§25. Rygning. 
Der er rygeforbud i trappeopgange, kældergange og fællesfaciliteter (vaskerier, tørrerum, helseafdeling og kontoret). 
Klubberne fastsætter selv rygepolitik for lokalerne. 
 
§26. Overtrædelse af Husorden. 
Såfremt ejendommens bestyrelse bliver bekendt med overtrædelse af denne husorden, vil den pågældende ejer modtage advarsel herom. I gentagelsestilfælde kan ejeren blive påkrævet at fraflytte sin lejlighed, evt. ved rettens hjælp jfr. vedtægternes §9.  
For skader på ejendommen eller noget til bebyggelsen hørende, vil den pågældende blive gjort erstatningsansvarlig. 
 
24. april 2013