top of page

WorkOut-klubben

 

Eller i daglig tale WOK'en. Vi holder til under opgang 16/17 - Meld dig ind - Kom og vær med.

Det praktiske:

 

 - Indmeldelsesgebyr:  kr. 100 pr. medlem.

 - Kontingent kr. 50 pr/md. forudbetalt.

Gæster kan medbringes for kr. 10 pr. gang - Gæstebilletter kan købes / udfyldes i WOKen. 

Hvis du er medlem og din brik ikke virker, og du har betalt kontingent, skal du sende besked til kontoret@blaabaerhaven.dk

 

Vedtægter WorkOut-Klubben (WOK)

 • Klubbens formål er at drive Blåbærhavens WorkOut-Klub i Ejerforeningen Blåbærhavens lokaler, beliggende i Blåbærhaven nr. 16, kælder.

 • Adgang til WorkOut-Klubbens faciliteter tilbydes alle beboere over 18 år i Ejerforeningen Blåbærhaven.

 • Alle udgifter til klubbens drift dækkes via medlemsbidrag, og salg af drikkevarer.

 • Arbejdet i klubben udføres som frivilligt, ulønnet arbejde af bestyrelsen og dennes medhjælpere.

 • Klubbens drift reguleres af det til enhver tid gældende reglement, som kun kan ændres med ejerforeningens samtykke.

 • Bestyrelsen består af op til 3 medlemmer

 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og et medlem, der varetager kontakten til Ejerforeningen Blåbærhavens bestyrelse.

 • Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte anledning findes, eller såfremt to bestyrelsesmedlemmer begærer dette.

 • Beslutningerne træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.

 • Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en af Ejerforeningen Blåbærhavens bestyrelse valgt revisor.

 • Foreningen tegnes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer.

 • Ved opløsning af WorkOut-Klubben overgår inventar, formue, forpligtelser og rettigheder til Ejerforeningen Blåbærhaven.

Ovenstående vedtægter er godkendt af Ejerforeningen Blåbærhavens bestyrelse.

April 2002

 

 

Reglement

 • WorkOut-Klubben tilbyder medlemskab til alle beboere over 18 år i Ejerforeningen Blåbærhaven.

 • Kun medlemmer har adgang til WorkOut-Klubben. Gæster kan medtages på  gyldig gæstebillet, og medlemmet har da det fulde ansvar for gæstens færden i klubben. Medlemmerne må ikke efterlade deres gæster i klubben.

 • Ved indmeldelse erlægges depositum for nøgle/kort. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og betales forud.

 • Benyttelse af redskaberne i klubben sker på eget ansvar

 • WorkOut-Klubben er underlagt Ejerforeningen Blåbærhavens Husorden.

 • WorkOut-Klubben er lukket mellem kl. 22 og 06.

 • Ved benyttelse af klubben skal der skiftes til rent fodtøj ved døren.

 • Rygning er ikke tilladt i WorkOut-Klubben.

 • Der må ikke spilles musik, så det er til gene for de omkringboende. Vær opmærksom på, om vinduerne er åbne, når der spilles musik.

 • Støjende adfærd må ikke finde sted - hverken i klubben, eller i kældergangen udenfor.

 • Beboere, hvis adfærd er til gene for andre, kan bortvises. Bortvisninger skal vedtages af WorkOut-Klubbens bestyrelse og skal foreligge skriftligt med angivelse af årsag og varighed. Medlemmet udtræder af klubben i karantæneperioden. Kopi af denne skrivelse afleveres til Ejerforeningen Blåbærhavens bestyrelse, og nøglebrikadgang bliver lukket.

 • Ved beskadigelse eller ødelæggelse af WorkOut-Klubbens inventar, er beboeren erstatningsansvarlig. Indtil skadevolderen har indbetalt erstatningen, har denne ikke adgang til WorkOut-Klubben.

 • Medlemmerne bedes rengøre det benyttede udstyr og sørge for, at vinduer, døre og musikanlæg er slukket, før klubben forlades.

 • Ethvert medlem har pligt til at melde uregelmæssigheder, fejl og mangler til bestyrelsen samme dag.

Februar 2012

bottom of page