top of page

Solklubben

 

Vedtægter for Solklubben

 • Klubbens formål er at drive Blåbærhavens Solklub i Ejerforeningen. Blåbærhavens lokaler, beliggende i Blåbærhaven nr. 7, kælder.

 • Adgang til beboerklubbens faciliteter tilbydes alle beboere i Ejerforeningen Blåbærhaven.

 • Alle udgifter til klubbens drift dækkes via omsætningen i klubbens Solarium

 • Arbejdet i klubben udføres som frivilligt, ulønnet arbejde af bestyrelsen og dennes medhjælpere.

 • Klubbens drift reguleres af det til enhver tid gældende reglement, som kun kan ændres med ejerforeningens samtykke.

 • Bestyrelsen består af op til 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 • Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte anledning findes, eller såfremt to bestyrelsesmedlemmer begærer dette.

 • Beslutningerne træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

 • Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en af Ejerforeningen Blåbærhavens bestyrelse valgt revisor.

 • Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.

 • Ved opløsning af Solklubben overgår inventar, formue, forpligtelser og rettigheder til Ejerforeningen Blåbærhaven.

Ovenstående vedtægter er godkendt af Ejerforeningen Blåbærhavens bestyrelse.

August 1997

 

 

Reglement for Solklubben

 • Solklubben er en klub for Blåbærhavens beboere. 

 • Et medlemsskab dækker lejlighedens beboere ove 18 år.

 • Solklubben må ikke benyttes af personer under 18 år

 • Kun medlemmer har adgang til at benytte solariet.

 • Solariet skal rengøres efter brug med spray og klude, som forefindes i Solklubben.

 • Ejerforeningens husorden gælder også for Solklubben

 • Ved misbrug, hærværk og lign., lukkes lukkes adgang via nøglebrik.

August 1997

bottom of page