top of page

Historisk information

Her kan du læse eller genlæse nyhederne fra forsiden.

Vi vil bestræbe os på at opdatere sider så tit som muligt.

 

 

Lidt om hvad der sker i vores ejerforening, dec. 2015

 

Foreningens personale er ved at være færdige med opsætningen af skilte. Der er fortsat nogle få mangler, som vil blive udbedret hurtigst muligt.


Vi har fået vores ”borde- og bænkesæt” sat ned i kælderen. Disse vil blive gennemgået, repareret og eventuelt malet i løbet af vinteren. Således, at de vil være klar igen til næste forår. Derudover vil der blive suppleret med yderligere nogle sæt, - således at vi kan få dækket behovet for ”borde- og bænkesæt” i foreningen.


Det har været nogle udfordringer med en motor oppe på taget (opg. 18) - i det ene øjeblik virker den, men i det næste virker den ikke. Fejlen er nu fundet og er blevet udbedret.


Personalet har brugt megen tid på at få ryddet op efter stormen Gorm, - og som der tidligere er blevet informeret om; blev det til 6 væltede træer, nogle løse tagrender og et par andre småting mere. De fleste træer er nu skåret ned af vores egne folk, - men der er lige et par enkelte opgaver til vores eksterne gartner.


Hesselrød-gartneren vil dertil også i den kommende tid, gå i gang med en ”foryngelseskur” af vores beplantninger på området.


Desværre har der været nogle udfordringer med vores briksystem. I forbindelse med stormen Gorm, har der været en kort strømafbrydelse, hvorved de indbyggede ure i briksystemet ikke kunne opdatere med den korrekte tid. Dette bevirkede, at nogle beboere ikke kunne få adgang til vaskerierne, idet systemet ”troede”, at det var uden for vaskeriernes egentlige åbningstid.


E/F har i øjeblikket en dialog kørende med leverandøren Ruko, - i det vi gerne vil sikre os, at dette ikke gentager sig. Resultatet af disse drøftelser kendes ikke endnu, men mere information vil tilflyde herom.


Vi håber, at I alle har bemærket, at der er blevet indkøbt og opsat juletræer med lys i.

Glædelig december
Bestyrelsen

 

 

Informationsbrev nr. 2, juli 2015

 

Brikker

For at undgå misforståelser, så koster ekstra brikker (grønne og/eller gule) 100,- kr. pr. stk. 

 

Der er ikke begrænsninger på antallet af brikker pr. lejlighed. Det er hver enkelt ejer, som har ansvaret for de brikker, som er udleveret til lejligheden. Forekommer der misbrug af brikker, forbeholder bestyrelsen sig retten til at lukke for disse.

 

 

Affald

Desværre er der nogle beboere, som ikke kan eller vil følge §1 i Husordenen. 

  • Affaldsskakten må KUN benyttes til tørt affald, der er forsvarligt indpakket.

  • Vådt og tungt affald må IKKE kastes i skakten, men skal bæres ned i kælderen og anbringes i affaldsstativet med grønt låg.

  • Flasker, glas, aviser, reklamer m.m. skal lægges i de dertil beregnede containere, som er opstillet af kommunen i begge ender af bebyggelsen.

  • Storskald skal deponeres i henhold til skiltning i containergården.

  • Kemikalier, maling, håndvaske, toiletter og byggeaffald mm. skal afleveres på kommunens genbrugsplads.

 

Det formodes, at det er et mindretal, som ikke kan følge forskrifterne. Bestyrelsen finder det dog ikke rimeligt, at vores personale dagligt skal finde glas og madrester, der ikke er korrekt indpakket.

 

Konsekvensen bliver, at de omtalte skakter lukkes. For at udgå lukning af skakter, henstiller bestyrelsen på det kraftigste til at foreningens forskrifter bliver fuldt.

 

 

Hjertestarter

Det kan ske for enhver - hjertestop rammer mennesker i alle aldersgrupper, men risikoen stiger med al-deren. I omkring halvdelen af alle tilfælde slår hjertestoppet ned, som lyn fra en klar himmel.

 

I Danmark overlever kun ca. 10% et pludseligt hjertestop. Undersøgelser viser, at en hurtig indsats med hjertestarter kan øge overlevelsen til mere end 50%.

 

Derfor har foreningen indkøbt en hjertestarter, som er blevet opsat i mellemgangen ved selskabslokaler-ne. Der er blevet opsat skilte og yderligere materiale herom vil blive omdelt ganske snart.

 

 

Opgangsvinduer

Opgangsvinduer, som åbnes for udluftning, må den pågældende beboer igen sørge for at lukke jf. §23 i Husordenen. Dette gælder også hvis det begynder at regne.

 

 

Bestyrelsen

Juli 2015

 

 

Der kigges fremad nu og tages ved lære af fortiden.

 

Det må være en dækkende overskrift for vores forening. Der er fundet fælles fodslag med gensidig respekt og en omgangsform som er værdig for alle.

 

Foreningen har fået ny formand, Christian H. Andersen, og den samlede bestyrelse har konstitueret sig og fået fordelt de respektive roller og arbejdsopgaver, denne fordeling kan ses på opslagstavlerne i opgangene.

 

 

Arbejdsgrundlag for bestyrelsen.

 

Den nye bestyrelse arbejder ud fra følgende sætninger:

 

  • Blåbærhaven er vores, det os som bestemmer, altså skal meninger høres og tages alvorligt

  • Blåbærhaven skal være et godt og rart sted at bo, færdes og opholde sig

  • Blåbærhaven skal vedligeholdes efter ejernes ønsker og formåen

 

I Blåbærhaven skal vi kunne ytre vores meninger, tage dialogen og sammen finde den løsning, som passer bedst for os alle. Det vil bestyrelsen arbejde for, derfor bedes alle kontakte os med stort eller småt. Bestyrelsen er til for ejerne.

 

 

Information til beboerne.

 

I den nærmeste fremtid vil der udsendt en lille folder, som vil fortælle lidt om, hvad der skal ske i de næste 3-4 måneder. Den samme information vil være at finde her på hjemmesiden, men vi vil gerne prøve noget nyt, hvorfor vi har valgt at lave husomdelt folder.

 

 

Status over igangværende opgaver.

 

Dette er en kort status over de igangværende opgaver her i Blåbærhaven.

 

Varmecentral.
Det går planmæssigt frem, de to 5.000 liters beholdere er nu fjernet og opsætning af de nye er påbegyndt.

 

Overvågning og trådløst net.
Der er nu opsat trådløst net i alle vaskerier, klubber og selskabslokalet, og det virker, dvs. man kan gå på nettet i 2 timer pr. døgn pr. enhed. Denne begrænsning er pålagt for at udgå misbrug.
Overvågningskameraerne er skiftet og den nye optageenhed er blevet installeret.

 

El-check.
Der er blevet foretaget et el-check af alle foreningens installationer, og det har afsted ført nogle påbud, som foreningen nu er ved at få udbedret.

 

Brandsyn.
Foreningen er ikke underlagt brandsyn, men vi har alligevel fået foretaget et brandsyn. Konklusionen er, at der ikke er nogen fare for at en brand i kælderen spreder sig til opgangene. Det blev påpeget, at vores branddøre har begrænset virkning, da de ikke er tætte, dernæst er der flere steder huller i væggene i forbindelse med vand/varme rør. I løbet af kort tid bliver der indkøbt brandhæmmende skum, der vil blive sprøjtet ind der hvor det mangler.

 

Helseafdelingen.
Helseafdelingen er langt om længe kommet op at køre igen. Alle brugere er meget glade ved renoveringen, hvor der er blevet malet, fuget op i baderummene, opsat nye lamelgardiner, skiftet termostater. Der mangler pt. at blive opsat noget LED lys, der hvor loft er nedtaget, men det kommet i nærmeste fremtid.
Det skal ligeledes nævnes, at der ikke skal erlægges noget depositum for at benytte helseafdelingen, der skal blot åbnes herfor på din/Jeres brik. Dette kan ordnes i kontoret åbningstider.

 

Asfalt.
Der er lavet en aftale med C. Jensen Asfalt omkring vedligeholdelse af vores asfalt. Denne aftale indbefatter nødvendige reparationer. Dette arbejder vil starte op i primo juni måned. I år, vil der ud over asfalten, blive lavet en genopstribning af p-pladserne.

 

Brikker.

Der har ligeledes været tvivl om antallet af brikker pr. lejlighed. Bestyrelsen vil gerne afhjælpe denne tvivl ved at fastslå, at alle personer, i en given lejlighed, kan få/købe brikker.

 

 

Afrunding.

 

Bestyrelsen er ejernes og beboernes værktøj til styring af vores forening, er der noget, som du mener, at vi kan gøre bedre eller anderledes, så vil vi meget gerne høre herom.

 

Bestyrelsen
Maj, 2015. 

 

 

Skal Blåbærhaven ikke være et rummeligt sted for alle?

 

En turbulent tid – Et lille hjertesuk

Bestyrelsen vil gøre alt for at samarbejde med alle ejere og beboer i Blåbærhaven. Er det på tide, at vi, som forening, ser fremad? Er det ikke på tide, at vi alle bruger vores energi på at skabe et godt og attrak-tivt miljø både socialt og fysisk i Blåbærhaven? 

 

Kontortid

For at gøre Blåbærhaven til et endnu bedre sted at bo indføres en ugentlig kontortid, hvor bestyrelsen kan træffes, der vil derfor være medlemmer af bestyrelsen til stedet i kontortiden om torsdagen. Formå-let er at give mulighed for en snak med bestyrelsen og samtidig for at imødekomme kritik af en usynlig bestyrelse. 

 

Personale

Mandag den 9. marts startede Michael Sørensen, vores nye mand. Michael kommer til at indgå i teamet og vil over de næste par uger blive oplært, således at han kan være med til at opretholde vores høje ser-viceniveau her i Blåbærhaven. Vi håber alle vil byde Michael velkommen.

 

Helseafdelingen

Desværre er der fortsat problemer med vores helseafdeling, klortallene svinger meget, og årsagen er endnu ikke helt afklaret. 

Samtidig har personalet nedtaget en del af loftet, da der i, den for nylig lavede, vedligeholdelsesplan, er påpeget fugt i noget af isoleringen. Det har vist sig, at store dele af isoleringen var våd/fugtig, hvorfor der forestår et store arbejde med at udbedre dette. Dette betyder, at helseafdelingen vil være lukket i nogen tid. 

Nu hvor den er lukket, benytter personalet chancen til, at få diverse ting malet og frisket op, ligeledes er der fuger som trænger til at blive ordnet.

 

Udendørsarealerne

Der vil blive brugt nogen tid på at omlægge og udskifte en del fliser på vores havegange, denne opgave udføres når vejret tillader det. 

 

Åbent hus arrangement

Bestyrelsen og personalet vil gerne invitere alle til et åbent hus arrangement lørdag den 21. marts klok-ken 10.00 til 12.00, hvor vi mødes ved kontoret i kælderen ved nr. 14.

Al for mange beboer i Blåbærhaven kender ikke til personalets hverdag – hvad bruges dagen til? Nu er der mulighed for at se hele Blåbærhaven, og høre nærmere om hvad der udrettes hver dag. Personalet fremviser den gamle varmecentral, samt forklarer hvilken arbejdsopgaver personalet udfører i hverda-gen, alle spørgsmål vil naturligvis være velkommen.

Der vil også være lidt snaks og en lille forfriskning til ganen.

Bestyrelsen og personlet håber på du/ i har tid, lyst og lejlighed til at kigge forbi.

 

 

Så kom vinteren

 

Januar har været en kold, så udover de faste opgaver har personalet ”bekæmpet” sne i stor stil. Der har dog også været tid til at finde grensaksen fremme, og der er blevet gjort bedre plads omkring flagstangen, så Dannebrog kan hejres ubesværet.

 

Der har på det seneste været mange besøgende – Det Grønne Hus, Energitjenesten, Fredensborg Kommune, Gaihede og HMN – alle dygtige folk som vil rådgive os omkring kommende vedligeholdelser og ikke mindst den forstående udskiftning af varmecentral.

 

Desværre er der fortsat to store problemer i foreningen – det er dels skraldehåndtering og dels manglende rengøring i vaskerierne – det er en arbejdsbyrde som virkelig kan mærkes. Personalet forsøger naturligvis, at finde ”synderne”, men det kan tage megen lang tid, og da vi ikke har ansatte der kan være to steder på samme tid, vil det altid være et prioriterings spørgsmål.

 

I fremtiden er personalet desværre nød til at give kortere snor, når det gælder sådanne forseelser, da vi bruger over dobbelt tid på disse to områder pt. 

 

Hvorfor disse stigende problemer? 9 ud af 10 gange er det lejere, den er gal med. Vi ser desværre udlejere, som ikke har ”styr” på deres lejere. Mange nye lejere er fra Østeuropa, de kan ej dansk, de kommer fra nogle meget anderledes forhold, og tydeligt kan de ikke indordne sig under de regler som findes i Blåbærhaven – men det skal vi nok få ændret på….

 

Det er indført, at der kun tales dansk på kontoret i kontortiden – tidligere har jeg ekspederet en del på engelsk, men da mange østeuropæere ikke kan engelsk, men selv tror det, giver det en del udfordringer. Fremover må en lejer, der ikke kan dansk, have sin udlejer med på kontoret.

 

Dette tiltag er vi nød til, da disse lejere bare trækker på skuldrene, når de tages i at gøre noget forkert. Det vil blive indskærpet overfor udlejeren, at det altid vil være dennes ansvar, at lejerne følger de regler der nu engang er gældende i E/F Blåbærhaven.

 

Foreningen har fået ny internetudbyder, hvilket har givet nogle udfordringer, som påvirkede vores vaskerier og briksystem. Der er styr herpå igen, bortset fra en manglende opdatering af vores briksystem, som vil blive installeret i uge 8. Denne opdatering har ikke noget med brikkerne at gøre, de virker som de skal, det er systemet bagved, som skal opdateres.

 

I de kommende uger, skal vi ud over de faste opgaver, gerne have tjekket alle vores brønde på matriklen – vi skal have lavet en grundig rengøring i selskabslokalet, hvor der vil blive ekstra fokus på gulvet, som desværre allerede har en del sorte striber efter sko og stole – alle rør i helseafdeling skal slibes ned, så de er klar til at få en omgang maling.

 

 

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR

 

En sidst og kort rapport fra Blåbærhaven i år.

 

Foreningens personale har fået isat ny dør, mellem WOK'ens lager/depot og sikringsrummet. 

 

Ligeledes er personale blevet færdige med at male skraldespandene i begge kældergange. Der er blevet spartlet og malet i overvågningsrummet. Det gamle nøgleskab og pengeskab er nedtaget fra kontorlokalerne og nye mere tyverisikrede skabe er opsat.

 

I de kommende 2 uger, vil der ikke blive lavet mere end de faste arbejdsopgaver, grundet antal arbejdsdage samt ferie bland personalet.

 

Kontoret er julebemandet fra den 27. dec. til 02. jan. 2015, hvilket vil sige at der personale på arbejde til de faste arbejdsopgaver.

 

 

 

Så kom december.

 

Uge 49.

 

Så kom december og vinteren har endnu ikke vist sin hvide kunnen, hvorfor der har været rig tid til at forbedre visse ting indendørs.

 

Der er arbejdet videre med malerprojektet i den lange blok – flere døre er nu malet lysegrå, det tager sin rigtigt pænt ud.

 

Det nye beboerværksted har fået nyt gulv, der er blevet lagt et nyt tyndt lag oven på det eksisterende, for at fjerne flere huller og revner i det gamle gulvet.

 

I den lange blok, er der en del rum hvor man med tiden har fået samlet en del sammen, disse rum er i denne uge blevet gennemgået, og der er blevet smidt en del ud, hvorfor der nu blandt andet findes et pænt og ryddeligt arkiv i Blåbærhaven.

 

I næste uge skal bliver der arbejdet videre med kældergangen i lang blok – skraldespande i begge kældergange skal slibes og males – den indkøbte tagrende til containergården skal opsættes – der skal gøres ekstra rent i vores vaskerier, da der fortsat desværre er for mange, der ikke kan finde ud af at holde disse pæne!

 

 

Uge 48.

 

Foreningens personale har desværre været ramt af sygdom - hvilket har bevirket at arbejdsmålene ej helt er nået. 

 

Udover alle de faste gøremål er der opsat ekstra lys i beboerværkstedet, der er kommet en olieradiator, samtidig er vægge og loft blevet malet.

 

Det sidste tagpap er brændt på den nye containergård. Det fungerer meget fint med sorteringen af affald, der har kun været et par enkelte smuttere, i form af aflevering af maling og kemikalier.

 

Foreningen har fået indkøbt og opsat to juletræer, de skulle tændes på søndag i forbindelse med vores julearrangement, men da vi har aflyst dette, grundet manglende tilmelding, er lyset blevet tændt på træerne.

 

Derudover er der malet videre i kælderen og flere døre er blevet slebet og malet lysegrå.

 

I næste uge skal personalet have malet nogle flere kælderdøre og mere væg i den lange blok, ligeledes skal der spartles og males gulvet i beboerværkstedet. På den nye containergård skal opsættes en tagrende.

 

 

En uge med megen aktivitet.

 

Uge 47.

 

Personalet er gået i gang med, at ordne og friske det ny beboerværksted op, det skal have malet vægge og gulv – der skal opsættes bedre lys, og så er der blevet indkøbt en olieradiator, for der er desværre ingen rørført radiator, hvorfor det er noget koldt i lokalet.

 

Glarmesteren har været forbi og udskiftet over halvdelen, af de ruder som beboerne har ønsket udskiftet – de fortsætter det gode arbejde i slutningen af næste uge – måtte der være beboere som har fortrudt de ej fik meldt sig til tilbuddet, kan det nås endnu.

 

Igen i denne uge er der indsamlet blade, hvorfor der snart ej er flere tilbage.

 

Der er malet videre på væggene i den lange blok.

 

Personalet har fået opsat det sidste lys i og omkring den nye containergård – og alle er meget glade ved den tilfredshed, der udvises for den nye containergård.

 

Udsugningskanalerne ved vaskerierne under opgang 13 og 15 er blevet efterset og renset.

 

I næste uge skal beboerværkstedet færdiggøres. Hvis vejret tillader det, vil personalet give det træværk i containergården, som ej er ”trykket” noget farveløs træbeskyttelse. Der skal arbejdes videre med malingen i den lange blok, døre i kældergangene skal slibes og gøres klar til maling, det er hensigten at alle døre i kældrene skal males grå, visse af dem trænger meget.

 

 

 

To uger med et smæk.

 

Uge 46.

 

Der er blevet isat ny dør i materialegården, hvilket der længe har været ønske, således at den store port ikke skal åbnes, hver gang personalet skal hente noget i materialegården. Døren er forsynes brikanordning, og kodet sådan at alle ansatte samt bestyrelsen kan komme ind.

 

I containergården er der blevet arbejdet godt igennem, personalet og vores eksterne ressourcer har fået styr på næsten det hele, dog mangler det sidste lag tagpap at blive brændt på, men desværre har vejret sat en stopper for dette i denne uge. Port og dør er færdige, i døren er der isat brikanordnin. Der er opsat skilte, som viser hvor man skal stille sit affald.

 

Alle døre er blevet smurt og justeret. 

 

Personalet har fået lavet lidt ekstra ting i det nye MC-rum, et rum som er faldet i brugernes smag.

 

I denne uge har personalet igen indsamlet en del blade, som er blevet bortkørt.

 

I næste uge skal der males videre på den lange kældergang – beboerværkstedet skal males og ordnes. Derudover skal udsugningen på vaskerierne under opgange 13 og 15 kontrolleres.

 

 

Uge 45.

 

Det blev ugen hvor containergården og det nye MC rum blev taget i brug.

 

Der mangler fortsat nogle ting i den nye containergård, men det vil blive ordnet i nærmeste fremtid.

 

Der blevet samlet en masse blade sammen og de er bortkørt.

 

I nogen tid har der været periodiske problemer med temperaturen i vores svømmebassin, det skulle nu gerne være ordnet – det har været en termostat, som har levet sit eget liv – og det er der blevet sat en stopper for. 

 

I den kommende uge skal vil døren i materialegården blive lavet. Pt. forefindes en port, som bibeholdes, men det har længe været et stort ønske at få en dør.

 

Ligeledes skal alle opgangsdøre igen tjekkes – der er flere døre som ej lukker korrekt. 

 

Slutlig skal det gamle MC rum males og ordnes – det vil blive det nye beboerværksted.

 

 

Containergården, tæt på at være færdig

 

Uge 44.

 

En uge der startede med, at få færdiggjort projektet med diverse kabler til den nye containergård, vi fik boret igennem soklen, så kabler og slange kunne trækkes - der er tætnet og alt er reetableret.

Nu er elektrikeren i gang med at opsætte lamper og et par stikkontakter.

 

Trapper er vasket og fejet i denne uge. Ligeledes er aftrækskanalen til tørretumblerne i vaskeriet under opgang 5 blevet renset, da den ene maskine satte ud. I den nærmeste fremtid tjekkes de to øvrige vaskerier.

 

Vores græsplæner er så bløde, at det blev valgt at springe slåningen over i denne uge, da det ellers ville lave nogle grimme dybe spor, græsset er ej heller voldsomt langt. Græsset vil blive slået i næste uge.

 

De markerede cykler er indsamlet og står i materialegården, hvor de vil stå i en måneds tid, så vil politiet blive kontaktet, med henblik på tjek af stelnummer. De cykler, der ikke er stjålne, vil formentlig som sidste år, blive afhentet af en organisation som har et cykel-projekt i Afrika.

 

I næste uge rykkes der ind i den nye containergård, det kan tænkes, at der kommer til at mangle et par småting, men de klares på den lidt længere bane, derudover vil malingen af kældergangen i den lange blok fortsætte. Ligeledes skal det nye MC-rum kontrolleres en ekstra gang, hvorefter det kan overdrages.

 
 
En uge præget af sygdom

 

Uge 43.

 

En uge med megen sygdom rendte ud – 3 ud af 4 fastansatte har været syge i flere dage, hvorfor det var begrænset, hvad der blevet udført, udover de faste opgaver.

 

Ugen startede med at få ryddet op diverse steder, der blev kørt en del på lossepladsen, græsset blev klippet, og der blev arbejdet på materialegården, som fortsat forventes at den være klar til brug den 1. november.

 

Midt på ugen var der kun en medarbejder på arbejde, resten lå syge, medarbejderen kæmpede bravt med skrald, trapper, helseafdeling, fik fjernet balde og meget andet, det var rigtig godt gået.

 

I denne uge, hvor alle forhåbentlig er friske igen, skal vi have kablerne ført igennem det nu nedgravede PVC-rør, kablerne er til den nye containergård. Der skal bores hul gennem soklen til vaskeriet under opgang 5, til både kabler og slange. Der skal arbejdes videre på containergården, og så skal der males i kældergangen i den lange blok.

 

 

 

En regnfuld uge

 

Uge 42.

 

Det har været en regnfyldt uge, hvor der, udover de ugentlige gøremål, har været fokus på vinterklargøring, hvorfor der er blevet skiftet en del frostsprængte fliser på havegangene, ikke at arbejdet er færdigt endnu, men det er kommet godt i gang.

 

Ligeledes er nogle af vores bord-bænke-sæt taget ind og efterspændt og malet, så de står klar til en ny sæson, de sidste borde vil blive taget ind i den kommende uge, og ordnet.

 

Det er sent på sæsonen, hvorfor græsset ej længere gror så meget, derfor er græsset ikke blevet slået i denne uge, men vil blive det i næste uge, herefter vil græsset blive slået resten af året efter behov.

 

Trappeopgangene er blevet fejet og vasket, hvorfor de ”kun” vil blive fejet i næste uge, men som altid vil trapperne blive rengjort efter behov.

 

Der er kommet godt gang i maleriet af den lange kældergang, et projekt som vil håndteret til og fra som vejret tillader, det er altså en pt. sekundær opgave.

 

I den kommende uge vil personalet fortsætte med at skifte frostsprængte fliser,  der vil blive indsamle de cykler der fortsat står med røde sedler, den lange kældergang vil få yderligere maling.

 

Husk at mandag den 20. oktober er sidste frist for tilmelding til udskiftning af ruder. Herefter vil glarmesteren snart begynde på udskiftningen af de mange punkterede og defekte ruder. Glarmesteren retter selv henvendelse til dem af jer, der har tilmeldt sig

 

 

Containergården og oprydning

 

Uge 41.

 

Der er blevet arbejdet en del på den nye containergård, også efter solen var gået ned, der blev lagt tag og underpap. 

Vi har fået ilagt PVC-rør i renden over til containergården og renden er fyldt med jord igen. 

 

Vi har gennemgået alle sikringsrummene, og flyttet rundt på en del ting, så der nu er 6 tomme rum. 

Det er påtænkt, at der i slutningen af november vil blive afholdt jule-loppemarked, men mere om det senere.

 

Vores to skralderum er blevet rengjorte.

Vores kældergange er vasket og skrubbet.

 

Der er opsat nyt lys i vaskeriet under opgang nummer 13, som styres af en bevægelsessensor.

 

I den kommende uge vil de grønne bordsæt blive sat i kælderen, hvor de vil blive efterspændt og malet, så de er klar til foråret.

Vinduerne i opgangene vil blive pudset i den kommende uge, og der vil blive startet på maling af den lange kældergang, og så skal udendørsarealerne ordnes.

 

 

 

Hovedrengøring og containergården 

 

Uge 40.

 

Endnu en uge er gået, og der er igen gjort en god forskel.

 

Der er blevet gjort hovedrent i selskabslokalet, hvor der blevet vaskes og pudset, så lokalet nu står rigtigt pænt.

 

Alle trapper er fejet og vasket, hvorfor det ”kun” er fejning af trapper i den kommende uge.

 

Beboerværkstedet er tæt på færdigt, der mangler at blive malet gulv endnu engang, idet personalet løb tør for maling.

 

En rende er blevet gravet på græsplænen vest for den ”lille” blok, en rende hvor der skal have ilagt et PVC-rør, således føring af vand og strøm i vores nye containergård bliver muligt.

 

Da personalet havde gravet renden, afmærkede disse stedet på fornuftig vis, trods dette kom en beboer og klarede/gjorde opmærksom på at loven ej blev overholdt, det tog vores inspektør naturligvis meget alvorligt, og denne brugt et par timer på at finde ud af om beboerens klage var berettiget.

 

Arbejdstilsynet har sagt, at den afskærmning, der er om renden, er helt perfekt, da der er lys tæt ved renden, det er ikke normal færdsel osv. – trods det 100% grønne lys fra Arbejdstilsynet, har inspektøren valgt at afskærme et større område, så der ikke indløber flere tidskrævende klager.

 

I den forstående weekend, vil der blive arbejdet på den nye containergård, flere spørger til hvornår den er færdig, og det må sandes, at det har taget noget længere tid end først antaget. Dette skyldes dog først og fremmest det eksterne arbejde. Det forventes, den ny containergård står færdig inden denne måneds udgang.

 

I næste uge bliver der lagt rør i renden til containergården, endvidere skal der trækkes diverse kabler og en vandslange. Tirsdag kommer vores lokale elektriker og opsætter nyt lys i vaskeriet under opgang 13, det bliver med bevægelsessensor, så lyset fremadrettet ej står og ”brænder” unødigt.

 

Personalet vil gøre hovedrent i de to skralderum, det under nummer 1 og det under nummer 15. Inden frosten kommer skal der udskiftes en del fliser på havegangene, hvor en del er frostsprængte, dette arbejde påbegyndes forhåbentlig også i næste uge.

 

 

Så kom efteråret 

 

Uge 39.

 

Nu blev det så efteråret med dens kraftige kolde vind, hvilken medførte mange nedfaldne blade. I den kommende tid vil der være, som i denne uge, behov for at blade rives sammen og bortkøres.

 

I ugens løb er der blevet støvsuget og ordnet kældergangene. Ligeledes er vaskerierne blevet hovedrengjorte, her er der en udfordring i, at få brugerne til at tjekke doseringsbakkerne, de er ikke alle lige rengjorte og nogle er sågar tilstoppede.

 

Der er arbejdet lidt videre på det nye MC-rum, hvilket gerne skulle være færdigt i den kommende uge, da der leveres og isættes nye ruder den 9. oktober.

 

Soklen er blevet repareret flere steder, og når det er tørret op i næste uge, vil der blive malet sort, så soklen igen fremstår ”sund og rask”.

 

Flere klinker i helseafdelingen og i vaskerierne er blevet skiftet, og andre fastgjorte.

 

I den kommende uge vil der blive gjort hovedrengøring i selskabslokalet, hvor der trænger til en kærlig hånd, ikke mindst i skuffer og skabe. Vi skal ligeledes have gravet en rende i græsplænen mod vest, løbende fra vaskeriet under opgang 15 og over mod den nye containergård, så der i fremtiden vil være vand og strøm i containergården.

 

Omkring trappevask - I lige uger bliver trapperne både fejet og vasket, hvorimod i ulige bliver de ”kun” fejet, hvorfor trapperne skal have den ”store” omgang i næste uge.

 

Opgang 1-7 ordenes tirsdag

Opgang 8-14 ordnes onsdag

Opgang 15-21 ordnes torsdag

 

Når vinteren sætter ind, og der herved fås mere beskidte opgange fejes og vaskes opgangene hver uge.

 

 

DHL, ukrudt og et skybrud

 

 

Uge 36.

 

Som anført sidst deltog Blåbærhaven i DHL løbet. DHL blev delvist gennemført, der var lidt mandefald på dagen, hvorfor der kun var to til start ud af fem, der blev dog løbet 3 omgange á 5 km. Til næste år håber vi på lidt større tilslutning, måske skulle lave et eller to hold bestående er personale og beboer i Blåbærhaven. DHL er et super hyggeligt arrangement, hvor der er plads til alle.

 

Der er blevet gjort kål på det værste ukrudt i denne uge, men grundet lidt sygdom sidst på ugen, har det været svært at nå ugens målsætninger.

 

Containergården er ved at tage form, gulvet er færdigt og vores tømmer kan nu komme videre med arbejdet.

 

Den kommende uge bliver det hækkene, der er i fokus. Kældergange og skakter skal også vaskes og ordnes.

 

Som alle ved, havde vi et voldsomt skybrud søndag, hvilket gav lidt ekstra arbejde i weekenden, men der er styr på de forskellige sager, som skybruddet forvoldte.

Studset, pudset og malet

 

 

Uge 37.

 

Endnu en uge er gået, hvor der sket en del mere i Blåbærhaven.

 

Personalet har fået studset alle hække og buske. Bøgehækkene langs den lange blok er blevet klippet noget ind i siderne, hvorfor den kan se noget ”nøgen” ud, men det tager ikke ret lang tid før den ser fin ud igen, ved klipningen er der opnået at få en langt bedre passage mellem hækkene.

 

Ligeledes er alle skakter og kældergange er blevet vasket og ordnet. Derudover er mellemgange og nedgange fejet og vinduer pudset.

 

Der er blevet ryddet op forskellige stedet og materialegården er blevet malet færdig, der var lidt ”helligdage” hist og her.

 

Personalet har også fået bekæmpet graffiti, lavet i opgang 15. Måtte vi, os her i Blåbærhaven, se graffiti på matriklen, skriv da venligst strakt en mail til kontoret, som derefter vil gøre deres bedst for at få det fjernet.

 

I den kommende uge skal alle opgange tages ekstra grundigt, døre, dørstoppere m.m. skal efterses, der skal arbejdes videre med det nye MC rum, mellemgange skal males, cykelaktion opstartes, blade skal rives sammen og bortkøres. Alt i alt en kommende uge med mangt og meget.

En dejlig sensommer-uge 

 

Uge 38.

 

En god sensommer-uge er gået, en uge hvor der igen er blevet gjort en forskel.

 

Alle trapper og opgange er blevet grundigt vasket ned, dørpumperne er justeret og smurt, dørhåndtag er efterspændt, dørstoppere er fastgjort og vinduer er pudset.

 

Efteråret står for døren, derfor henstilles der til at opgangsdørene er lukkede, ellers flyver der blade ind i opgangene. 

Sidste vinter havde personalet flere gange ”fornøjelsen” af at skovle sne i opgange, grundet at døre havde stået åben hele natten, derfor ser vi gerne at dørene til opgangene, så vidt muligt er lukkede fra nu.

 

Personalet har sat røde sedler på cykler, stående på fællesarealer, som vurderes til ikke at blive anvendt.  Igen i år er der en del cykler, som tydeligvis ikke benyttes, disse står bare og fylder op. Alle cykler, barnevogne m.m. med røde sedler fjernes i uge 41.

Der smides ikke noget ud, alle ting der indsamles, og som har været opbevaret i 1 måned, overdrages til politiet jf. aftale med samme.

 

Der er opsat et nye INFO-opslag, hvor der er fokus på tilbud på nye ruder, cykelrazzia, den nye hjemmeside m.m.

 

I den kommende uge vil der blive gjort hovedrengøring i de tre vaskerier, hvor vægge nedvaskes, spindelvæv fjernes, vinduer pudses, maskiner efterses og rengøres m.m. 

 

Der vil blive arbejdet videre med det nye MC-rum, derudover vil soklen på de to blokke vil blive repareret flere steder samt nedfaldne blade skal rives sammen og bortkøres. 

Stort og småt i Blåbærhaven

 

 

Uge 35.

 

I denne uge har selskabslokalet fået en ansigtsløftning - gulvene er blevet slebet og der er kommet nye borde og stole, hvilket giver et helt nyt indtryk. Der vil snarest blive taget billeder til hjemmesiden.

 

I den kommende uge skulle sommeren komme tilbage, hvorfor der naturligvis vil være en del aktivitet udenfor, hvor fokus vil være på ukrudt bekæmpelse og hækklipning.

 

Jacob har haft sidste dag, som fast medarbejder, men Jacob fortsætter som afløser og vil tage diverse weekendvagter.

 

Slutlig kan Blåbærhaven med stolthed fortælle, at vi igen stiller op til verdens største motionsløb (DHL). Hvordan det gik vil fremgå af næste uges opdatering.

Nyt i Blåbærhaven
 

Velkommen til den nye hjemmeside for Ejerforeningen Blåbærhaven. Med denne side har vi forsøgt, at give hjemmeside et løft således. at den er smule mere tidsvarende.

 

Alt information fra den gamle hjemmeside er ført med over i den nye. Skulle der mod forventning mangle noget information, kan den gamle hjemmeside findes ved at trykke her. Venligst giv webmasteren besked om den manglende information, således, at dette kan føres over til den nye.

 

Ellers vil denne rubrik blive brugt til information omkring stort og småt i Blåbærhaven. Eksempeltvis, en kort forklaring på ugen der gik.

 

Den gamle hjemmeside kan tilgås ved at trykke her.

bottom of page