• Bestyrelsen

Info, sep. 2019

Foreningsinformation, september 2019. (Information to all residents, see second half of this announcement)


Vaskerierne

Det er nu muligt at se ens forbrug på vaskerierne. Dette gælder hvad angår valg af vaske samt forbrug af tørretumbler. Forbruget vil blive vist med ”-” foran eks. -110, hvilket betyder at der er forbrugt for 110,- kr. på vaske og tørretumbler.

Dette er blevet indført hen over juli måned, så det er først fra august måned, der kan regnes med tallene. Juli måned vil blive opgjort manuelt, når vi fakturerer i start af kvartal 4 af 2019. Ydermere er reservationsprisen blevet sat op til 10,- kr. pr. vaskemaskine. Disse 10,- kr. vil kun blive tillagt, hvis vasketiden ikke benyttes, jf. reglerne sat op på e-vaskerier.dk.


Telefonkontakt

Bestyrelsen har besluttet at kigge efter et alternativ til vores nuværende løsning. Der er indgået aftale med en ny leverandør. Systemet bliver sat i gang sidst på året.


Legepladsen

Den nye legeplads er bestilt. Leverandøren har ansøgt kommunen om byggetilladelse. Arbejdet kan først påbegyndes, når denne er i hus. Desværre får vi nok først en ny legeplads i det nye år.


SMS tjeneste

Der er blevet købt et system til udsendelse af SMS til beboer i Blåbærhaven. Systemet skal bruges ved eks. nedbrud i et vaskeri eller tilsvarende. Alle beboer er pr. default tilmeldt denne tjeneste. Er der ønske om ikke at være den del heraf, skal dette meddeles til kontoret.Laundries

It is now possible to see your laundry consumption. This applies to the choice of wash and the consumption of tumbler. This will be shown with "-" in front of ex. -110, which means that the total use is a 110,- kr. for both washer and dryer.


This has been introduced over the month of July, so it is only from August that the figures can be counted a pound. The month of July will be determined manually when we do billing in the start of Quarter 4 of 2019. In addition, the booking price has been set up to 10,- kr. per washing machine. These 10,- kr. will only be charged if the washing reservation is not used, according to the rules set up on e-vaskerier.dk.


Telephone contact

The board has decided to look for an alternative to our current solution. A new supplier has been chosen. The system is set to start at the end of the year.


Playground

The new playground has been ordered. The supplier has applied for a building permit. The work can commence when we have the permit. Do to this we will probably first have a new playground in the new year.


SMS Service

A system for sending SMS to residents has been purchased. The system will be used for example if there is a crash in a laundry or equivalent to that. All residents are per default enrolled in this service. If there is a desire not to be the part of it, this must be communicated to the Office.


Med venlig hilsen / Best regards Bestyrelsen, september 2019

54 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Til beboerne (English underneath the Danish text) Information om generalforsamlingen. Bestyrelsen afventer regeringens udmelding omkring åbning af Danmark, hvilket betyder at generalforsamlingen vil b

Foreningsinformation, november 2019. (Information to all residents, see second half of this announcement) Træfældning Som det ses, er vores gartner gået i gang med at fælde træerne halvvejs op mod Ma

9. sep. 2019. Der er indgivet ansøgning om en byggetilladelse hos kommunen. Desværre er der en rimelig lang behandlingstid. Når vi har tilladelsen vil vi holde det op mod årstiden, udfaldet kan være a