• Bestyrelsen

Info, april 2020

Til beboerne

(English underneath the Danish text)

Information om generalforsamlingen.

Bestyrelsen afventer regeringens udmelding omkring åbning af Danmark, hvilket betyder at generalforsamlingen vil blive udskudt indtil videre. Det er bestyrelsens forventning at generalforsamlingen vil blive afholdt i efteråret 2020.

Formanden for bestyrelsen er pr. 1. april 2020 fraflyttet, hvorfor der skal afholdes nyvalg af formand ved generalforsamlingen. Indtil generalforsamlingen kan afholdes vil bestyrelsen fortsætte som en ”forretningsbestyrelse”, hvilket betyder at formanden forsætter.

Forretningsbestyrelsen skal og vil varetage dagligdages samt ”her og nu” opgaver, men der vil ikke blive iværksætte nye store omkostningstunge projekter.

Årsberetningen og regnskabet for 2019 samt budget for 2020 vil blive udsendt i slutning af denne måned.

Torsdagsvagterne.

Der vil ikke blive holdt kontoråbent om torsdagen. Dette vil, indtil videre, blive håndhævet til og med den 4. juni 2020.

Bestyrelsen vil på bestyrelsesmøde i juni måned afgøre om der igen skal åbnes for torsdagsvagten. Mere information følger herom.

Projekter for 2020.

Ift. vedligeholdelsesplan, fremlagt på generalforsamlingen i 2019, skal foreningen i 2020 starte op på renovering af vores vand- og varmeinstallationer. Dette er ikke en helt lille opgave, men derimod et projekt der vil strække sig over mange år.

VVS-projektet vil starte efter sommerferien, i opgang 4 og i de lejligheder der ligger til højre. Når resultatet af udskiftningen foreligger, vil der så blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling med kun ét emne, nemlig omkring fortsættelsen af VVS-projektet. På denne generalforsamling vil hele projektet blive fremlagt og gennemgået, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Derefter skal generalforsamlingen tage stilling til projektets fortsættelse.

Foråret.

Forår og snart sommer betyder udendørs aktivitet på vores grønne arealer og områder. Bestyrelsen vil appellere til at vi alle sørger for at holde vores områder i en pæn og præsentabel stand. Der er opsat div. affaldsstativer – brug dem nu! I stedet for at smid cigaretskoddet på jorden eller fast-food indpakningen på jorden, græsset eller fliserne. Det ser så kedeligt ud, hvis der ligger altmuligt og flyder.

Skt. Hans.

Bestyrelsen vil allerede nu bekendtgøre, at der ikke bliver afholdt Skt. Hans blå i år.

Legepladsen.

Denne blev sidst år udskiftet med en ny og mere tidssvarende. Bestyrelsen håber at den nye legeplads vil blive brugt flittig i tiden fremover.

Beplantning.

På arealet omkring grillpladsen vil der blive plantet flere træer. Bestyrelsen forventer at dette bliver gjort snarest.

Bestyrelsen, april 2020

To all residents

Information about the general assembly.

The Board is awaiting the government's announcement about the opening of Denmark after the Corona close down. This means that the general assembly will be postponed until further notice. It is expected that the general assembly will be held in the autumn of 2020.

The Chairman of the Board has sold his apartment and therefore an election for new shall be held at general assembly. Until the general meeting can be held, the Board will continue as a "forretningsbestyrelse” - meaning the chairman will continue.

The temporary board will carry out day-to-day and "here and now" tasks, but no new large-scale projects will be launched.

The annual report and financial statements for 2019 and the budget for 2020 will be published at the end of this month.

Torsdagsvagterne.

The office will not be held open on Thursday. This will, for the time being, be enforced up to and including the 4th of June 2020.

The Board will decide on this matter at the meeting held in June. More information follows.

Projects for 2020.

According to our maintenance plan, presented at the general assembly last year, the association is to start up a renovation of our water and heating installations. This is not a small task, but a rather large project that will run for many years.

The project will start after the summer holidays. Stairwell 4 and in the apartments on the right will be used as a pilot for the project. Once the outcome of the replacement is known, an extraordinary general assembly will be held with only one subject, namely the continuation of this project. At this general assembly, the whole project will be presented and reviewed and there will be an opportunity to ask questions. The general assembly will then decide on the continuation of the project.

Spring is coming.

The spring and soon the summer are coming. This means outdoor activity on our arears. The board would like to appeal to us all – please keep our areas neat and in a presentable condition. Waste racks are set up - use them! Instead of throwing the cigarette butt or fast-food wrappers on the ground, grass or tiles. It does not look pleasant.

Skt. Hans.

The board will already now announce that there will be no Skt. Hans fire this year.

Playground.

Was been replaced with a new and more up-to-date one. The board hopes that the new playground will be used extensively in the future.

Trees.

In the area around the barbecue area, more trees will be planted. The Board expects this to be done shortly.

The Board, April 2020.

129 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Foreningsinformation, november 2019. (Information to all residents, see second half of this announcement) Træfældning Som det ses, er vores gartner gået i gang med at fælde træerne halvvejs op mod Ma

Foreningsinformation, september 2019. (Information to all residents, see second half of this announcement) Vaskerierne Det er nu muligt at se ens forbrug på vaskerierne. Dette gælder hvad angår valg

9. sep. 2019. Der er indgivet ansøgning om en byggetilladelse hos kommunen. Desværre er der en rimelig lang behandlingstid. Når vi har tilladelsen vil vi holde det op mod årstiden, udfaldet kan være a