• Bestyrelsen

Foreningsinformation, sommeren 2019

Opdateret: 4. aug. 2019


English version below the Danish.

Torsdagsvagterne

Nu hvor sommeren er over os, vil der ikke være kontorvagt om torsdagen fra den 4/7 til og med den 8/8. Det vil stadigvæk være muligt at besøge kontoret og personalet tirsdag-morgen.

Telefonkontakt

Der blev på generalforsamlingen lovet, at vores telefonsystem skulle ses efter og laves om. Opsætningen vil blive lavet efter sommerferien, og vi forventer, at dette vil være klart i begyndelsen af september.

Altanerne

Det er IKKE tilladt at grille på altanerne. Begrundelsen herfor er, at røgen generer jeres naboer. Dette skal efterleves af alle beboere. Skal der grilles, skal dette foregå på fællesgrillen mellem blokkene eller på engangsgrill på foreningens udearealer.

Referat fra generalforsamlingen

Referatet fra generalforsamlingen vil ikke blive delt rundt, derimod kan det hentes fra hjemmesiden. Skulle der være behov for en printet kopi, kan en sådan hentes på kontoret i kontortiden.

Brugen af udendørsarealer

Sommeren er over os, som forhåbentlig betyder en masse aftener med mulighed for at benytte vores udendørsarealer. Vi henstiller til at vores husorden overholdes, således at der ikke støjes efter kl. 22.

Sommerafløser

Som nogen af jer måske har lagt mærke til, har vi fået en sommervikar, som vil være afløser for vores servicepersonale, når de afholder deres ferie.

Foreningens økonomi

Foreningens halvårsregnskab er blevet præsenteret for bestyrelsen, og det ser meget fornuftigt ud. Vi overholder vores budget, der er styr på vores kreditorer og debitorer, ligeledes er der fortsat en stram styring på eventuelle restancer.

Udendørsarealer

Der vil i løbet af efteråret ske lidt ændringer på arealet mellem blokkene. Ligeledes vil de gule sten ved pergolaen (”prinsessestien”) blive udskiftet med fliser. Trappetrinene vil ligeledes blive lagt om.

Der vil også, i løbet af sensommeren, blive startet op på en renovering af legepladsen. Det betyder, at den gamle legeplads vil blive afviklet og en ny vil blive sat op. Der vil bestyrelsen gerne have hjælp til nedtagelse af den bestående legeplads. Der vil komme et opslag herom senere, hvor man kan melde sig til. Projektet vil blive dyrere, hvis vi beboere ikke selv fjerner den gamle legeplads.

Proline

Relining af vores faldstammer er ved at være afsluttet. Der mangler forskellige elementer, som vil blive udført indenfor de næste par måneder. Bestyrelsen kører en hård linje overfor leverandøren for at få de sidste ting ud af verden.

Generelt

Der vil blive gjort lidt mere omkring information. Der vil som minimum komme 4 generelle opslag i løbet af året. Hjemmesiden vil ligeledes blive opdateret med større hyppighed fremadrettet.

Information to all residents, summer 2019.

Office hours, Thursday

Now that the summer is among us, the office will be closed on Thursday evenings from the 4/7 until 8/8.

It will still be possible to visit the office on Tuesdays 7-8 A.M.

Contact by phone

At the general assembly in April, it was announced, that our office telephone system would have to be re-designed. The new setup will be ready after the summer holidays, and we expect that this will be in early September.

The balconies

It is NOT allowed to use a grill on the balconies. The reason for this is that the smoke will bother your neighbors. The carbon oxide from using the grill will be toxic in your own apartment. This must be respected by all our residents. Everybody can use the grill which is located between the blocks or use a disposable grill at the outdoor areas.

Minutes from the general assembly

The minutes from the general assembly will not be handed out anymore, but it can be downloaded from our website. Should a printed copy be needed, everyone can ask for a printed copy at the office. Just ask the staff during office hours. See above.

The use of outdoor areas

Summer is upon us, which hopefully means evenings with the opportunity to use our outdoor areas. We emphasize that the house-regulations are to be respected, so that no noise is heard after 22 P.M.

Summer substitute

We have a summer substitute. He will be a replacement for our service staff, when they are vacationing.

Our economy

The half-yearly accounts have been presented to the board, and it looks very reasonable. We comply with our budget, we are in control of our creditors and debtors, and there is also a tight management of arrears.

Outdoor areas

There will be some maintenance at the area between the blocks, starting this autumn. Also, the yellow stones between the blocks will be replaced with new tiles. The steps will also be replaced.

There will also be a re-construction of the playground starting in late summer. The old playground will be removed and replaced by a new one. The board will gladly accept help from any residents with dismantling the existing playground. There will be a notice on this in late summer, where you can sign up. If we, the residents, will remove the old playground ourselves, the overall projects will be less expensive.

Proline

Relining our toilet downpipes are about to be completed. There are different elements that will be done within the next few months. The board is being tough towards the supplier, for them to get the final things done.

In general

The board will step up the level of general information. There will at least be 4 general entries during the year. The website will also be updated more frequently going forward.

Med venlig hilsen / Best regards Bestyrelsen, juli 2019


62 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Til beboerne (English underneath the Danish text) Information om generalforsamlingen. Bestyrelsen afventer regeringens udmelding omkring åbning af Danmark, hvilket betyder at generalforsamlingen vil b

Foreningsinformation, november 2019. (Information to all residents, see second half of this announcement) Træfældning Som det ses, er vores gartner gået i gang med at fælde træerne halvvejs op mod Ma

Foreningsinformation, september 2019. (Information to all residents, see second half of this announcement) Vaskerierne Det er nu muligt at se ens forbrug på vaskerierne. Dette gælder hvad angår valg