top of page

Min opgave som administrator.

 

Vi har alle et personligt ansvar for de ting, vi gør. Dette forhold kan umiddelbart overføres til foreninger. En forening er en selvstændig juridisk person. Det vil sige, at ejerforeningen kan handle, indgå aftaler, påtage sig forpligtelser, leje lokale m.m. på samme måde som mennesker. At det er ejerforeningen, der påtager sig ansvaret for ejerforeningens handlinger, betyder ikke, at vi som bestyrelse kan fralægge os ethvert ansvar.


Det er de almindelige regler om fuldmagt, ansvar og erstatningspligt, der gælder for bestyrelsen. At der gælder det almindelige erstatningsansvar for bestyrelser vil sige, at vi risikerer at påtage os et personligt ansvar, hvis vi handler i strid med aftalte retningslinjer (uden fuldmagt) eller uforsvarligt og i strid med det, man kunne forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem.


I bestyrelsen skal vi være opmærksomme på, at vi selv er ansvarlige for at blive informeret om alle relevante forhold. Vi skal selv være udfarende og indhente oplysninger. Det er for eksempel ikke en undskyldning, at den økonomi ansvarlige ikke vil fortælle, hvordan økonomien er, vi må fastholde vores ret til at kende ejerforeningens økonomiske situation. Det er vigtigt at være sit ansvar bevidst. Og så er det vigtigt at være åben, ærlig og bruge sin sunde fornuft.


Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fællesanliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommes karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fællesudgifter. 
Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, vedligeholdelsesplan og husorden med almindelige ordensregler til godkendelse på generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelse af ejendommens daglige drift. Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal tegne passende bestyrelsesansvarsforsikring. 


Med venlig hilsen
Grethe Hervard

Administrator
Adresse:
Telefon:
Email:
14, kld.
48 17 73 99 
grethe@hervard.dk
bottom of page